Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENIRISST – Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μεταφορές και Logistics » της Πράξης «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supplychain, Transport and Logistics (EN.I.R.I.S.S.T)», προκηρύσσει θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής και μεταδιδακτορικής διατριβής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, με σκοπό να είναι σε θέση να λάβουν την υποτροφία. Οι θέσεις που έχουν οριστεί αντιστοιχούν σε 5 για μεταδιδακτορική έρευνα και 6 για διδακτορικό έργο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Leave a Reply