Επιστήμες Υγείας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων με σύμβαση ανάθεσης έργου. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή αποτελούν η αίτηση, ο βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ, καθώς και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή / και το διδακτορικό δίπλωμα, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσει το τμήμα. Παράλληλα, κρίνεται πλεονέκτημα για την υποβολή αίτησης η τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους και της εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή σε άλλα ΑΕΙ (επιστημονικός / εργαστηριακός συνεργάτης) ή Πανεπιστήμια και ειδικότερα στο Τμήμα που προκηρύσσει τη θέση.

Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά, το χρονικό διάστημα από τις 12 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Leave a Reply