πανεπιστημιακά νέα
Υποτροφίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού», το οποίο χρηματοδοτείται από τα περιουσιακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ, ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών.

Τους/ις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού» σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και όρους που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.


Α. Σκοπός
Στόχος της παρούσας Πρόσκλησης είναι η επιστημονική υποστήριξη της έρευνας διαφόρων επιστημονικών πεδίων που αφορούν στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19 σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της χορήγησης υποτροφιών.

Η απόδοση των δεκαπέντε (15) υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί από τα περιουσιακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε. με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών μελετών έως 31.12.2021 από υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίες θα αφορούν
στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19,. και θα αποτελούν τμήμα της διατριβής τους ή θα σχετίζονται με τα ερευνητικά της αποτελέσματα.

Η κατανομή των δεκαπέντε (15) προς απόδοση υποτροφιών ανά Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. διαμορφώνεται ως εξής :

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο.

Leave a Reply