Ψηφιακές δεξιότητες
Δευτεροβάθμια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2021:ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Μετα την ψήφιση του ΦΕΚ 3821/9.9.2020, ο τρόπος υπολογισμού για τα μόρια των πανελληνίων αλλάζει αφού και επίσημα πλέον μπαίνουν οι συντελεστές στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.
Αναλυτικά, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:
Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2). Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παρακάτω. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).
Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Επιστημονικό Πεδίο | ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή (1,3)β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή (0,7)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

2ο Επιστημονικό Πεδίο |  θετικές και τεχνολογικές επιστήμες. α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή (1,3) β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή (0,7), 3ο Επιστημονικό Πεδίο  | επιστήμες υγείας και ζωής: α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή α (1,3)β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή (0,7)

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 4ο Επιστημονικό Πεδίο |  επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής: α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή (1,3), β) Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή (0,7)

Με σκοπό να γίνει καλύτερα αντιληπτο παρατίθεται ένα παράδειγμα:

Υποψήφιος του 1ου επιστημονικού πεδίου γράφει τους ακόλουθους βαθμούς στις Πανελλήνιες:

  • Νεοελληνική Γλώσσα: 16,4
  • Κοινωνιολογία: 17,8
  • Αρχαία: 17,7
  • Ιστορία: 19,2

Πώς εξάγεται το σύνολο των μορίων;

  • 1ο βήμα: (16,4 + 17,8+ 17,7 + 19,2) x 2  = 71,1 x 2 = 142,2
  • 2ο βήμα: Αρχαία: 17,7 x 1,3 = 23,01 |  Ιστορία: 19,2 x 0,7 = 13,31
  • 3ο βήμα: 142,2 + 23,01 + 13,31 = 178,52
  • 4ο βήμα: 178,52 x 100 = 17852 μόρια

Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως τη φετινή χρονιά με τις αλλαγές που εφαρμόζονται πλέον σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, οι μαθητές θα πρέπει να είναι άρτιά ενημερωμένοι, τόσο ως προς τις επιλογές των ομάδων προσανατολισμού και των πεδίων όσο και οι υποψήφιοι, ως προς τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ειδικά μάλιστα από τις μεγάλες εκπλήξεις που είδαμε στις Πανελλήνιες του 2020, οι επερχόμενες Πανελλήνιες ενδεχομένως και αυτές να απαιτούν ακόμη καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία.

Leave a Reply