Πρακτική άσκηση
Επιμόρφωση

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Η προετοιμασία 220 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

Βασικός Στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, ωφελουμένων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

Οι ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν στα θεματικά πεδία της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν, νέες η υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας στους δυναμικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως της  RIS3, (Αγροδιατροφή, Δοµικά υλικά,  Κωστοϋφαντουργία, Τουρισµός, αλλά και στις υπηρεσίες) για την ΠΚΜ, αφού οι κλάδοι αυτοί απαιτούν αντίστοιχα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες από αυτούς που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν μελλοντικά. 

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, εξειδικευμένης κατάρτισης πιστοποίησης και συμβουλευτικής μικρής επιχειρηματικότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  1. Αντικείμενο της Ενέργειας 1 του Έργου, Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η παροχή υπηρεσιών :
  • Υποδοχής – καταγραφής των ωφελούμενων και διερεύνηση αναγκών σκοπιμότητα ενέργειας

Το αρχικό αυτό στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας έχει ως στόχο των αρχική υποδοχή και καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των επιλεχθέντων ωφελούμενων, την αναλυτική διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεών τους, και τη διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου/ης, ώστε η συνέχεια της συμβουλευτικής διαδικασίας να προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται σε αυτές.

  • Προσωπικού και επαγγελματικού απολογισμού

Με το συγκεκριμένο στάδιο επιδιώκεται η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων που περιβάλλουν τον ωφελούμενο/η, ενθαρρύνεται η συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των ενδιαφερόντων του, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές δυσκολίες που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

  • Προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την (επαν) ένταξη του στην οικονομική ζωή.

  • Ανάπτυξης και επεξεργασίας του ατομικού σχεδίου δράσης

Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθηθεί ο συμβουλευόμενος να διαμορφώσει νέες προοπτικές για την επαγγελματική του πορεία. Στο πλαίσιο αυτό – και ως συνέχεια των προηγούμενων σταδίων – το εν λόγω στάδιο περιλαμβάνει την εκπόνηση του ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει τα απαιτούμενα «βήματα» που θα οδηγήσουν τους συμβουλευόμενους στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αντικείμενο της Ενέργειας 2 του Έργου, Επαγγελματική κατάρτιση & Πιστοποίηση είναι η παροχή υπηρεσιών :

Η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 220 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020   και ώρα 24:00.

Περισσότερες πληροφορίες: Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επιστημόνων

Leave a Reply