Υποτροφίες

601 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στα πλαίσια ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, προκηρύσσει το δεύτερο κύκλο σπουδών. Η προκήρυξη αφορά σε 601 συνολικά υποτροφίες, μεταδιδακτορικού επιπέδου για έρευνα στην Ελλάδα, ενώ η διάρκεια της έχει οριστεί για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ετών.

Το πρόγραμμα αφορά υποψήφιους μεταδιδάκτορες Πανεπιστημίων και Ερευνητικών κέντρων εσωτερικού στους τομείς εξειδίκευσης των φυσικών επιστημών και των επιστημών μηχανικού, των επιστημών ζωής, καθώς και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε έως στις 21 Ιουνίου, όπου θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.iky.gr/ , ενώ στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στο τμήμα διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. , σε έντυπη μορφή, έως στις 28 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα: 601 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ