Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΜΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ”

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου με τον τίτλο: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Ο.ΔΙ.Μ.).

Το πρόγραμμα παρέχει δύο κατευθύνσεις σπουδών και οδηγεί σε κτήση τίτλου μεταπτυχιακής εξειδίκευσης σε:

  • Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
  • Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, όπου το 50% αντιστοιχεί σε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, διαμέσου καινοτόμων συνδυαστικών μορφών εκπαίδευσης. Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στο διεπιστημονικό χώρο της τεχνολογίας, της οικονομικής και της διοίκησης.

Ο σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί να προσδώσει στους σπουδαστές εφόδια, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων όπου συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής, της χρηματοοικονομικής, της διοίκησης και της οικονομίας.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος αποκτούν δεξιότητες στη βελτιστοποίηση των συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, σε θέματα ορθής διαχείρισης χρόνου, κόστους και πόρων, στη διαχείριση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, στη βελτίωση των επιδόσεων και την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.

 Η χρονική διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί για δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, εξαιτίας ότι πρόκειται για εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε για τις 20 Σεπτεμβρίου.

Leave a Reply