Επιστήμες Μαθηματικών
Υποτροφίες

HORIZON 2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Στα πλαίσια του έργου ITN 642768-ModCompShock / HORIZON 2020, το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ-ΙΤΕ) αναζητεί 2 επιστήμονες αρχικού σταδίου, ο οποίοι θα λάβουν την υποτροφία Marie-Sklodowska-Curie, ώστε ν’ απασχοληθούν πάνω στην έρευνα σχετικά με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Ο σκοπός του δικτύου ΙΤΝ ModCompShock αποτελεί η εκπαίδευση νέων ερευνητών σε μαθηματικές μεθόδους στην περιοχή των υπερβολικών ΜΔΕ Οι θέσεις απασχόλησης αντιστοιχούν σε:

ΘΕΣΗ 1 / POSITION 1 Research project : Energy minimisation models in bio-materials Περιγραφή: Analytical and computational properties of energy minimisation models arising in bio-materials will be studied. The models are related to appropriate non-convex energies. Finite element methods will be introduced and studied. Appropriate coupled microscopic-continuum models will be utilised.

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης αντιστοιχεί σε 6 μήνες και η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαία.

ΘΕΣΗ 2/ POSITION 2 Research project : Efficient schemes for geophysical flows Περιγραφή: New high-order well-balanced implicit-explicit numerical methods for hyperbolic problems will be designed. These methods will be applied to problems in geophysical flows, including problems related to transport sentiment and shallow water modelling. The qualitative properties of the schemes and their convergence behaviour will be investigated.

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης αντιστοιχεί σε 9 μήνες και η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαία.

Βάσει της σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει ο/η υπότροφος να μην είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, ενώ παράλληλα να μη διέμενε στην Ελλάδα για διάστημα άνω των 12 μηνών τα τελευταία 3 χρόνια. Ο ερευνητής απαιτείται να έχει γνώση θεμάτων εφαρμοσμένων και υπολογιστικών μαθηματικών σχετικών με το ερευνητικό πρόγραμμα.

Σχετικά με την επιλογή τα απαιτούμενα προσόντα βαθμολογούνται στην κλίμακα 1-100 και ο αντίστοιχος Συντελεστής Βάρους τους είναι:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Συντελεστής Βάρους Πτυχίο ή ΜΔΕ σε Φυσικές ή Μαθηματικές επιστήμες 40%.

Τεκμηριωμένη γνώση υπολογιστικών και μαθηματικών μεθόδων σχετικών με το ερευνητικό πρόγραμμα 30%.

Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σχετική με το θέμα έρευνας. 30% ΣΥΝΟΛΟ 100%.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες θα πρέπει να αποστείλουν (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα) πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: krassa@iacm.forth.gr, maria pap @iacm.forth.gr.

Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 20η Σεπτεμβρίου 2019.

Leave a Reply