Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Υποτροφίες

4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοίνωσε την προκήρυξη τεσσάρων ανταποδοτικών υποτροφιών στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογικής πλατφόρμας συσκευών χορήγησης φαρμάκων για συνδυαστική χρήση με εξειδικευμένα φάρμακα (AccuFlow)».

Το προβλεπόμενο συνολικό ποσό υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των 46.000,00 €. Η ανταποδοτική υποτροφία θα καταβάλλεται από το ΕΜΠ υπό τον όρο προηγούμενης καταβολής χρηματοδότησης του έργου από το χρηματοδότη στο ΕΜΠ.

Οι ανταποδοτικές υποτροφίες είναι εφικτό να παραταθούν, στην περίπτωση που αποφασίσει η επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αναλυτικότερα: 4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σχετικό Βίντεο

Leave a Reply