Επιμορφωτική Ημερίδα
Επιμόρφωση

7o ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΕΤΕΑΔ

Η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων για τον ρόλο της Ετερότητας και Διαφορετικότητας στην Εκπαίδευση, η κατάδειξη της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών σε θέματα συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Θεματικοί άξονες
Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες:

 1. Ειδική Αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
 2. Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 3. Συνεκπαίδευση παιδιών – Παιδαγωγικές πρακτικές ένταξης
 4. Διαχείριση ετερογενών τάξεων
 5. Ταυτότητες- ετερότητες και η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη
 6. Οικογένεια και σχολείο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 7. Γλώσσα και γραμματισμός. Διγλωσσία και μητρικές γλώσσες
 8. Ενεργή πολιτειότητα. Σχολείο και Κοινωνία: Ενεργός και Συνειδητοποιημένος πολίτης
 9. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις της Διαφορετικότητας και της Ετερότητας
 10. Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 11. Η συμβολή της Τέχνης στη διαπολιτισμική συνείδηση και στην άρση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων
 12. Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική: διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές,παραδείγματα και προτάσεις
 13. Σύγχρονο σχολείο και ανάπτυξη δεξιοτήτων: Δεξιότητες Ζωής, Hard Skills and Soft Skills
 14. Χρήση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην πολυπολιτισμική τάξη
 15. Ευάλωτες ομάδες
 16. Εκπαιδευτική πολιτική. Προγράμματα Ευαισθητοποίησης στη Διαφορετικότητα
 17. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικότητα
 18. Παρουσίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 19. Παρουσίαση ερευνών – εργασιών εκπαιδευτικής φύσης
 20. Εισηγήσεις που δεν απορρέουν από το γενικότερο τίτλο του Συνεδρίου

Leave a Reply