Πρακτική άσκηση
Τριτοβάθμια

101 ΆΤΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΜΙΑΣ (101) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ν.Π.Δ.Δ. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα εννέα (59) θέσεις.
Κ λάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών), ΠΕ Νομικών, ΠΕ Οικονομικού,
και ΠΕ Πληροφορικής.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σαράντα δύο (42) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα
προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 101 ΑΤΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Leave a Reply