Σεμινάρια Επιμόρφωσης
Επιμόρφωση

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνει διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει εξάμηνη διάρκεια και συνοδεύεται από πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η εξ αποστάσεως παρακολούθηση 400 διδακτικών ωρών.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί η επιμόρφωση των διδασκομένων που ασχολούνται ή που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης σε αλλοδαπούς, μετανάστες ή πρόσφυγες.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει έντεκα θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν θέματα σχετικά με τον άρτιο σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθημάτων ή ολόκληρου γλωσσικού προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, καθώς και για διαφορετικά κοινά μαθητών (σπουδαστές, οικονομικοί μετανάστες, πρόσφυγες κτλ).

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν διότι θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες σχετικά με:

  1. τα δίγλωσσα εκπαιδευτικά πλαίσια και την κριτική τους αποτίμηση
  2. τις αρχές των γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων
  3. την παραγωγή γλωσσοδιδακτικού υλικού για όλες τις γλωσσικές δεξιότητες
  4. την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας στην Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα
  5. την αξιοποίηση στοιχείων πολιτισμού στο γλωσσικό μάθημα

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες

E-mail: school-mg@smg.auth.grelen@smg.auth.gr

W: http://www.smg.auth.gr

Τ: 23109975712310997475

Leave a Reply