Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Τριτοβάθμια

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 75199/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και υλοποιείται μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, επικυρώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (προσωρινοί πίνακες).

Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή υποψήφια έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της παρούσας απόφασης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosk@rc.auth.gr της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις οι
προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί.

Ακολουθεί και ο σχετικός σύνδεσμος δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών:

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/70984?ReturnToPage=1&PageSize=10

Leave a Reply