πανεπιστημιακά νέα
Τριτοβάθμια

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Κωδικό MIS 5180687 και Κωδικό ΕΕ 83181 (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, αναρτεί πρόσκληση επί των ενδιαφερομένων.

Ειδικότερα, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244, παρ. 1 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. Α ́141/21.07.2022) για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Επιστημονικά Πεδία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής: 18-08-2022, 14:30

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στα συνημμένα αρχεία ή ακολουθήστε  τον σχετικό σύνδεσμο.

Leave a Reply