Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τριτοβάθμια

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2261/09.06.2021, κωδ. ΕΔΒΜ96)  Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (κωδικός MIS: 5127815), που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και  κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 927/01-02-2022 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με αποφάσεις των οικείων Τμημάτων (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών αρ. Συν. 145/14-01-2022, Τμήμα Χημείας αρ. Συν. 756/24-01-2022, Τμήμα Ψυχολογίας αρ. Συν. 391/13-01-2022) και τις υπ’ αριθμ. 41114/30-06-2021 (αρ. Συν. 3070/30.06.2021) και 39186/10-01-2022 (αρ. Συν. 3091/29-12-2021) αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα αυτά.

Leave a Reply