Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων (έως 3) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα προγραμμάτα που προβλέπουν καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής) των τμημάτων του ΑΠΘ που αντιστοιχούν σε ένα από τα εν λόγω επιστημονικά πεδία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Αναλυτικότερα: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Leave a Reply