Προκήρυξη Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών, ανακοινώνει τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – επτά συνολικά υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, ως εξής :

α) Πέντε (5) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες ή σε φοιτητές/τριες επομένων ετών.
β) Μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές, σε φοιτητή/τρια
γ) Μιας (1) υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές, σε φοιτητή/τρια,σύμφωνα με προϋποθέσεις.

Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές) σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  1. Οι υποτροφίες για τις προπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εισαχθούν, κατόπιν εισαγωγικών ή κατατακτηρίων εξετάσεων σε Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ή φοιτούν ήδη, αλλά υπολείπονται τουλάχιστον δύο έτη σπουδών, μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους.
  2. Οι υποτροφίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εγγραφούν σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήματος ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ή φοιτούν ήδη, αλλά δεν έχει καλυφθεί το ήμισυ του ελάχιστου χρόνου σπουδών που απαιτείται, μέχρι τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
  3. Οι υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αφορούν υποψήφιους διδάκτορες, στους οποίους η εκπόνηση έχει ανατεθεί από Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ και θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ή έχει ανατεθεί σε προηγούμενα έτη, αλλά δεν έχει καλυφθεί το ήμισυ του ελάχιστου χρόνου σπουδών που απαιτείται, μέχρι τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Α) Για τους προπτυχιακούς υποτρόφους :
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), μοιραζόμενο σε δύο δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά έτος, για τα δύο πρώτα έτη σπουδών, ή για δύο συνεχόμενα έτη, μεγαλυτέρων ετών προπτυχιακών σπουδών, για κάθε έναν υπότροφο που οι γονείς του κατάγονται και διαμένουν στον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας).

Β) Για τους Μεταπτυχιακούς υποτρόφους :
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), μοιραζόμενο σε ισόποσες δόσεις, τόσες, όσες είναι και τα αντίστοιχα εξάμηνα φοίτησης, για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας). Σε περίπτωση που τα δίδακτρα είναι λιγότερα, το ύψος της υποτροφίας αναπροσαρμόζεται στο ποσό κάλυψης των διδάκτρων.

Γ) Για τους υποψήφιους διδάκτορες, υποτρόφους :
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), μοιραζόμενο σε ισόποσες δόσεις, τόσες, όσος είναι και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης που ορίζεται στον οικείο κανονισμό σπουδών, για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας). . Το ποσό της συγκεκριμένης υποτροφίας δίνεται, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν δίδακτρα ή όχι.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Καταληκτική υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίστηκε η 30η Αυγούστου 2020.

Leave a Reply