Θετικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), προκηρύσσει θέσεις επιστημόνων με σύμβαση εργασίας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενδιαφέρεται να συνάψει μίασύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Οι θέσεις αφορούν πτυχιούχους Χημείας, κατόχους διδακτορικών, ενώ το έργο προς υλοποίηση έχει τίτλο ΄΄ και τίτλο «Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοιατρικές Εφαρμογές».

Αναλυτικότερα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Leave a Reply